Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Referenties Natte Infra

Op deze pagina ziet U een overzicht van projecten op het vakgebied van Natte Infra, welke door de medewerkers van Mijnsen Dynamische Mobiliteit zijn uitgevoerd.

Periode Korte omschrijving werkzaamheden
2015 - heden Contractmanager voor de aanpassing poirée-stuw Belfeld. Beheersing, onderhandeling, afstemming en coördinatie namens de opdrachtgever op basis van een D&C contract. Voor programma Maaswerken van RWS.
2015 - 2016 Sluis Terneuzen: Opstellen Vraagspecificatie, conform Systems Engineering, voor de Electro, Instrumentatie en Automatiserings-onderdelen ('Ondersteunende Installaties') van de Nieuwe Sluis Terneuzen voor het kanaal Gent - Terneuzen, conform LBS en conform MOBZ. Maken van een ontwerp. Maken van een raming. In opdracht van Ingenieursbureau Boorsma.
2015 Directievoering voor realisatie software en hardware upgrade van de objecten van Kinderdijk. Afnametesten van software en ondersteuning overdracht naar eindgebruikers (peilbeheer). Algehele projectleiding, afstemming intern en extern. Werkzaamheden in opdracht van Waterschap Rivierenland.
2015 Technische begeleiding ombouw sluiscomplex Panheel (2 kolken en gemaal). Toetsen van ontwerpen, voeren van technisch overleg, toetsen van contractwijzigingen, bijwonen van afnametesten en toetsen einddocumentatie. Werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland (PPO).
2015 Toetsen opleverdossiers van diverse bruggen van RWS Brabant die zijn omgebouwd binnen het project Brugm@n naar de afstandsbediening vanuit de vernieuwde nautische bediencentrale Tilburg. Werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland (PPO).
2014 - heden Assistent - Contractmanager voor de renovatie van pompgemaal Born. Beheersing, onderhandeling, afstemming en coördinatie namens de opdrachtgever op basis van een wijziging op een D&C contract. Voor programma Maaswerken van RWS.
2014 - heden Assistent - Contractmanager voor het verruimen Julianakanaal. Beheersing, onderhandeling, afstemming en coördinatie namens de opdrachtgever op basis van de een D&C contract. Voor programma Maaswerken van RWS.
2013 - 2015 Technisch adviseur bij project Brugm@n, t.b.v. op afstand bedienbaar maken van een twintigtal bruggen en sluizen vanuit de nieuwe Nautische Centrale Tilburg (NCT), in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Brabant.
2012 - heden Technisch adviseur machineveiligheid bruggen en sluizen bij RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart. Het ondersteunen van het programma landelijk beheer bediening m.b.t. vraagstukken en acties rond machineveiligheid.
2011 - heden Assistent - Contractmanager voor het aanpassen van sluizen Belfeld & Sambeek. Beheersing van wijzigingen, afstemming en coördinatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van de contract en wijzigingen. Voor programma Maaswerken van RWS.
2011 - 2014 Assistent - Contractmanager voor sluizenprojecten Born-Maasbracht-Heel. Beheersing, afstemming en coördinatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van de contract en wijzigingen. Voor programma Maaswerken van RWS.
2011 - 2012 Advies uitvoeringsontwerp van installaties Sluis Empel en Sluis Berlicum t.b.v. project Omlegging Zuid-Willemsvaart in opdracht van Cofely.
2011 Advisering opdrachtgever Rijkswaterstaat Utrecht bij de uitvoering van de "Upgrade Bediening- en Besturing Irenesluis". De werkzaamheden bestaan uit het toetsen van de (ontwerp)documenten, het bijwonen van testen en inbedrijfnames, het uitvoeren van audits, het voeren van technisch overleg en het deelnemen aan het projectoverleg.
2010 - 2012 Contractmanagement en uitvoeringsbegeleiding voor project walradar Noordzeekanaal in opdracht van HITT Traffic. Aansturing subcontractors, bewaking van de voortgang, contractwijzigingen en afstemming met Rijkswaterstaat, juridische advisering en begeleiding van de realisatie van walradarinstallaties.
2010 - 2012 Upgrade Kering Kromme Nol: Advisering opdrachtgever bij voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van twee bestekken voor Upgrade kering Kromme Nol, bestaande uit opstellen ontwerpen, contractdocumenten met bijlagen, aanbesteden van de bestekken, ondersteunen bij opstellen faalkansanalyse, brandanalyse en probabilistisch beheer en onderhoudsplan, het toetsen van (ontwerp)documenten, bijwonen testen en inbedrijfnames, uitvoeren audit, voeren van technisch overleg, deelnemen in projectoverleg, directievoering beide bestekken Projectleiding van dienstenbestek Aanpassing Kering de Kromme Nol in opdracht van Waterschap Rivierenland Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland te Tiel
2010 - 2011 Opstellen maatregelen voor bediening en besturing ter verbetering veiligheid Ketelbrug conform machinerichtlijnen i in opdracht van Oranjewoud / RWS DI. Tevens het technische deel van het contract opgesteld.
2010 Opstellen specificaties tenderontwerp voor nieuwe Botlekbrug, in opdracht van Oranjewoud / consortium Alanes15
2009 - 2010 Opstellen projectmanagementplan voor realisatie Brandbeveiliging Oosterscheldekering, in opdracht van Chubb Varel.
2009 Aanpassing van de automatisering van de stuw bij Lith ten behoeve van de nieuwe smeerinstallaties voor de hijskettingen. Dit in opdracht van Electronic Power Control.
2009 Opstellen contractdocumenten en begeleiding van de aanbesteding voor renovatie van de bediening van de Irenesluis, in opdracht van Waterdistrict Rijkswaterstaat Utrecht.
2008 Opstellen universeel contract UAVgc 2005 voor het renoveren van besturingsinstallaties van sluiscomplexen, in opdracht van Waterdistrict Rijkswaterstaat Utrecht
2008 Uitvoeren onderzoek naar een systeemoplossing voor hefdeurbeveiliging bij sluizen, in opdracht van Waterdistrict Rijkswaterstaat Utrecht
2007 Inventariseren technische installaties van objecten Maastricht t.b.v. koppelvlakken naar nieuw te realiseren regionale bediencentrale. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Limburg
2007 Opstellen PVE E-deel voor instandhouding sluis Limmel (vervanging bediening, besturing en CCTV-installatie) in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg
2007 Opstellen PVE voor beeldschermbediening complex Heel voor bediening diverse sluizen en stuwen in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg
2007 Opstellen UAVgc 2005 contract voor maatregelen Impuls voor Zeeland. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zeeland
2007 Technische inventarisatie van objecten voor bediencentrale Maasbracht in opdracht van RWS Maaswerken
2006 - 2007 Advisering bij renovatie bediening en besturing van Beatrixsluizen: afronding besteksdocumenten, advisering aanbesteding, ondersteuning directie UAV als technisch specialist. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Utrecht
2006 - 2007 Toetsen ontwerpen en tekeningen voor renovatie stuw Grave LB-8182. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken
2006 Ondersteuning bij opstellen UAVgc 2005 contract voor kolkverlenging Maasbracht en Born: advisering bij indeling vraagspecificatie deel 1 en integratie van onderhoudsmaatregelen in een nieuwbouw project. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken
2006 Opstellen contractdocumenten voor UAVgc 2005 contract voor renovatie Bathse spuisluis, vernieuwing Aprol systemen op Krammersluizencomplex en integratie eisenpakket van HMCZ: vraagspecificaties met bijlagen, annexen en contractbeheersing. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zeeland
2005 Adviseren bij en deelnemen aan een locatieonderzoek voor plaatsing van DRUPS (Dynamische Route Uitwijk Panelen) voor Zeeland in opdracht van Rijkswaterstaat Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer, projectbureau DVM
2005 Advisering bij opstellen beleidsplannen voor afstandbediening bruggen Friesland in opdracht van Provincie Friesland
2005 Begeleiding aanpassing software stuw en sluizen Lith t.g.v. nieuwe pijborden in opdracht van EPC te Sliedrecht
2005 Onderzoeken, aanpassen en inbedrijfstellen van de retardeerbewaking voor de vier hefdeuren van de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein in opdracht van RWS Utrecht
2005 Ontwerp van elektrische installatie tbv. De Prinses Irene brug te Rotterdam in opdracht van GTI-Infratechniek te Heinenoord
2005 Opstellen advies voor DRUPS (Dynamische Route Uitwijk Panelen) met functionele en technische eisen om te komen tot een aanbesteding van DRUPS voor Zeeland en Zuid Holland in opdracht van Rijkswaterstaat Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer, projectbureau DVM
2005 Opstellen bestek en aanvraagdocumenten voor leveren en installeren van 4 stuks Dynamische tekstpanelen nabij bruggen Sluiskil en Sas van Gent, inclusief aanbesteding, in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland
2005 Opstellen functionele bestekken voor nieuwe audio installaties en aanpassing bedienlessenaars Krammersluizen in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland
2005 Opstellen PRI raming voor vernieuwen bedienings- en besturingsinstallaties van sluizen en bruggen en realisatie bediencentrales in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland
2005 Opstellen UAV-GC 2005 vraagspecificaties voor Kolkverlenging Born en Maasbracht, uitgaande van bestaande Programma van Eisen en diverse onderhoudscontracten in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken
2005 Uitvoeren documenten toets op UAV-GC 2005 bestek LB-8077 Verhoging bruggen Weurt in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Maaswerken
2004 Advisering tender t.b.v. bestek NB 5313, afstandsbediening 22 objecten in Brabant in opdracht van NACAP Barendrecht
2003 Coördinatie en uitvoering hardware- en software engineering, inbedrijfstelling en restwerkzaamheden Hefdeur Heusdensch Kanaal project Afgedamde Maas, in opdracht van Fabricom Electrical
2003 Opstellen bestek voor afstandsbediening 5 bruggen te Nieuwegein in opdracht van gemeente Nieuwegein
2003 Opstellen van specificaties en raming voor bestek centrale bediening objecten Born en Maasbracht in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.