Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

Openbare Verlichting (OVL)

Op het gebied van Openbare Verlichting (OVL) heeft Mijnsen veel kennis in huis. Of het nu gaat om OVL op gemeentelijk- of provinciaal niveau, of om de OVL van ons Rijkswegennet, Mijnsen heeft er dagelijks mee te maken. Op het gemeentelijke - en provinciale niveau levert Mijnsen Dynamische Mobiliteit onder andere diensten in de vorm van het opstellen van beleidsplannen, beheerplannen en uitvoeringsplannen. Daarnaast is Mijnsen een adviserende gesprekspartner voor gemeenten en provincies. Zo kunnen we aan de hand van de OVL-gegevens van uw gemeente of provincie een beheeradvies uitbrengen, het besparingspotentieel van uw OVL-installatie inzichtelijk maken en u een goed onderbouwd advies geven over bijvoorbeeld de toepassing van Led-lichtbronnen in uw gemeente of provincie. Naast deze administratieve diensten kan Mijnsen u ook op praktisch gebied bijstaan.

Mijnsen kan voor u de directievoering verzorgen rondom de uitvoering van werkzaamheden aan de Openbare Verlichtinginstallaties. Voorafgaand aan de werkzaamheden buiten, kunnen wij de afstemming met de aannemer verzorgen over het toe te passen materiaal, over de uitvoeringsduur en over de toe te passen verkeersmaatregelen op de werklocatie. Daarnaast kunnen wij de communicatie naar de burger voor u coördineren, bijvoorbeeld door de aannemer huis-aan-huis berichten te laten verspreiden in de woonstraten waar werkzaamheden gaan plaatsvinden, en door het aanleveren van een meldingstekst ter publicatie op uw website.

Openbare Verlichting (OVL)


Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden kunnen wij ter plaatse voor u inspecties uitvoeren, om erop toe te zien dat niet alleen de wijze van uitvoering correct verloopt, maar dat ook het resultaat in overeenstemming is met uw wensen. Waar nodig kunnen wij de aannemer bijsturen en adviseren. Van onze bevindingen brengen wij u uiteraard regelmatig verslag uit, zodat u niet alleen wordt ontzorgd, maar ook op de hoogte blijft.

Na de uitvoering van het werk kunnen wij voor - en namens u - de oplevering bijwonen en een restpuntenlijst opstellen. Tevens kunnen wij zorgdragen voor het tijdig verkrijgen van correcte revisiegegevens van de aannemer.

Naast de directievoering kan Mijnsen de storingscoördinatie voor u verzorgen. Dit houdt onder meer in, dat wij de storingsverwerking voor u kunnen begeleiden door uw medewerkers terzijde te staan bij de beoordeling van schademeldingen en het verstrekken van herstelopdrachten aan de aannemer. Tevens kunnen wij de responsetijden van meldingsopvolging en schadeherstel door de aannemer middels steekproeven toetsen. Als laatste in de schadebehandeling kunnen wij de termijnstaten van de aannemer beoordelen, zodat de financiële afhandeling van het werk soepel verloopt.

Eén van de potentiele kostenbesparende maatregelen op het gebied van openbare verlichting is het verkleinen van de diversiteit van materialen (masten, armaturen, lampen) middels het opstellen van een standaard-materialenlijst. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Allereerst zal de diversiteit van de materialen in kaart worden gebracht, middels een analyse van uw digitale beheerbestand. Vervolgens kunnen wij middels een presentatie aanschouwelijk maken, hoe het toegepaste materiaal eruit ziet en welke eigenschappen daarbij horen. Aan de hand van deze presentatie zal in gezamenlijk overleg worden bepaald welke materialen als standaard materiaal zullen doorgaan en welke materialen niet meer toegepast zullen worden. Door het verkleinen van de diversiteit kan de aannemer zijn voorraadbeheer beter afstemmen op uw gemeente, waardoor levertijden van materialen zullen worden verkort. In enkele gevallen is ook sprake van een inkoopvoordeel vanwege gewijzigde aantallen materiaal.

Wanneer duidelijk is, welk materiaal er toegepast gaat worden in uw gemeente kan een remplace-planning worden opgesteld, om de Openbare Verlichting en daarmee de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid te garanderen. Het digitale beheerbestand zal hiertoe uitgebreid worden geanalyseerd, om inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van de totale installatie. Vervolgens kan middels een representatieve steekproef buiten, de actualiteit van het beheerbestand worden getoetst. De actualiteit van het bestand zal met u worden besproken, zodat eventuele corrigerende en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld een nulmeting of tussentijdse digitale controles) kunnen worden genomen.

Hierna kan een concept-planning worden opgesteld. Deze zal met u worden besproken en aangevuld, zodat het beschikbare budget en de remplace-planning op elkaar zijn afgestemd. Na verwerking van de gegevens ontvangt u de definitieve remplace-planning.

Aan de hand van de remplace-planning kunnen wij, met gebruikmaking van uw standaard materialenlijst, lichtberekeningen uitvoeren voor de te vervangen verlichting in uw gemeente. Deze lichtberekeningen vinden plaats op basis van de eisen zoals vastgelegd in uw beleidsplan. Na het opstellen van iedere lichtberekening zal per straat ter plaatse worden gecontroleerd of de geplande verlichting ook daadwerkelijk fysiek geplaatst kan worden; eventuele correcties zullen direct worden doorgevoerd.

Naast de bovengenoemde zaken kunnen wij u van dienst zijn met een gedegen, goed onderbouwd en onafhankelijk advies op het gebied van o.a. beleid, beheer, duurzaamheid, CO2-reductie, Led, Politiekeurmerk, lichthinder en dimmen.

Projectreferentie's Openbare Verlichting (OVL)
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
Disclaimer   Sitemap   KAM-verklaring
Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.
KvK 14122073 - Zuid Limburg
Oude Rijksweg Noord 64 - 6114 JG Susteren - 046 457 28 50
  Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.